8.5.18

DODATKY A ZDROJE


 
               DODATKY A ZDROJE

podíl dr bohumíra šmerala na vzniku hesla dělnické vlády v letech ...O  významu  tzv. “šmeralismu”! v době prvních boju KSCReligions/Confessions
in all of Austria-Hungary
Austrian
part
Hungarian
part
Bosnia and
Herzegovina
76.6%
90.9%
61.8%
22.9%
8.9%
2.1%
19.0%
0.3%
8.7%
2.3%
14.3%
43.5%
4.4%
4.7%
4.9%
0.6%
1.3%
0%
0%
32.7%

Ethnic and religious composition of Austria-Hungary - Wikipedia


Neodvislá strana komunistická v CSR

Luther a antisemitismus

 František kníže Thun - Jan Galandauer |

Kramářova Ústava Slovanské říše

.Slovanský Svaz nazývaný Slovanskou Říší tvoří: Ruská Říše, Carství (království) Polské, Carství (království) České, Carství Bulharské, Království Srbské, Království Černohorské.
II.Císař Všech Slovanů a celé Rusi, Car Polský, Car Český, reprezentuje Slovanskou Říši před ostatními velmocemi, vyhlašuje jménem říše válku a uzavírá mír, spojenectví a smlouvy s jinými Velmocemi, jmenuje a přijímá diplomatické zástupce, jmenuje společné ministry války a námořnictví, a také ministra věcí zahraničních, který je současně říšským kancléřem....
III.Do kompetence Říšského zákonodárství náleží:
 1. Obchodní smlouvy a celní tarify.
 2. Míry a váhy, peněžní systém a ustanovení o vydání papírových peněz.
 3. Zákony o obchodním loďstvu a konzulátech.
 4. Obecná ustanovení o poště, telegrafu a telefonu, jejich obecné tarify a taxy.
 5. Obecná ustanovení o železnicích k zajištění nezávadného spojení, k dopravě zboží a jednoty tarifů.
 6. Armáda a loďstvo.
 7. Říšský rozpočet. ...
V. Říšská Rada sestává ze zástupců členů Svazu. Ruská Říše má např. 25, Carství Polské 5, Carství České 4, Srbsko 4, Bulharsko 3 a Černá Hora 1 hlas. Členy Říšské Rady jmenují panovníci spojeneckých států. Zástupce Carství Polského a Českého jmenuje podle návrhu Náměstků těchto zemí Císař jako Car Polský a Český. ...
VIII. Říšská Duma sestává z 300 členů, např.: 175 z Ruské Říše, 40 z Carství Polského, 30 z Carství Českého, 30 ze Srbska, 20 z Bulharska, 5 z Černé Hory. Členy Říšské Dumy volí Státní rada a Státní Duma Ruské Říše, sněm polský a český, skupština srbská a černohorská a bulharské národní shromáždění.
IX. Slovanská Říše představuje jediné obchodní a celní území se společnou celní hranicí. Veškeré zboží může být volně převáženo z jednoho spojeného státu do druhého a nepodléhá jiným clům a daním než těm, kterým podléhají výrobky dané země. ...
XVI. Občané všech spojených států požívají ve všech spojených státech práv místních občanů, ale podrobují se v každém státě všem povinnostem a omezením, předepsaným místními zákony nebo policejními předpisy. ...
XVIII. Ve všech neruských zemích Svazuje povinné vyučování ruštině počínajíc druhou třídou obecných škol. Na školách středních se vyučuje ruštině a ruská literatura rusky. Na vysokých školách musí býti stolice ruštiny, ruských dějin a literatury. Přednášky z těchto oborů, přednášené rusky, jsou povinné pro všechny posluchače.
XIX. Vojenská služba je stejná pro všechny země Slovanské Říše a stanoví se Říšským zákonem; rovněž tak i kontingenty jednotlivých států. Společné výdaje na armádu a loďstvo, pokud se nekryjí celními poplatky, rozpočítávají se podle počtu obyvatel jednotlivých států. Carství České a Carství Polské platí během prvních 25 let více než ostatní členové Svazu...
Velící řečí v celé armádě a loďstvu Říše je ruština. Všichni důstojníci jsou povinni znát rusky. ...
XX. Císař, jako Car Polský a Český, jmenuje v obou Carstvích náměstky, kteří za jeho nepřítomnosti jsou náčelníky občanské správy země. ...
Carství Polské a České se spravují způsobem konstitučním dvěma sněmovnami a ministry, odpovědnými Carovi a Sněmovnám.
II. SLOVANSKÁ ŘÍŠE A JEJÍ SOUSEDÉ
Carství české sestává z:
 1. Území Království českého, Markrabství moravského a západní části Rakouského Slezska.
 2. Jihozápadního pohraničí Pruského Slezska, kde se ještě zachoval český živel (hrabství Kladské aj.).
 3. Země srbsko-lužické ve východním Sasku a pruských okresů přiléhajících na severu.
 4. Slovenských území severního Uherska, jejichž jižní hranice jde po středním Dunaji od Bratislavy k Vyšehradu pod Budapeští a dále po přímé linii na východ k hranici Uherské Rusi a Západní Haliče.
Obyvatelstvo Carství čítá 15 miliónů, z nichž je 10 miliónů Čechoslováků, 1 1/2 mil. pomaďarštěných Slováků a poněmčených Čechů, schopných znovu přihlásit se k svému plemeni, 3 mil. Němců a asi 1/2 mil. Židů. ...
ZDROJ: ČAPKA, František. Zrod ČSR v datech a událostech. Olomučany : CERM Akademické nakladatelství s.r.o., 1998. 40 s. ISBN 80-7204-04-X.

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/kramarova-ustava-slovanske-rise/Ivo Šebestík, Království nebeské se údajně otvírá i těm, kteří „nevědí, co činí“
"Ve vlně austrofobie, zaplavující tehdejší Československo, bylo mnoho lidí ochotno vidět ve Švejkovi pouze karikaturu "rakušáctví" či snahu o "odrakouštění". Přitom jim jaksi unikalo Haškovo anarchistické ego..."
Lubomír Uhlíř

Žižka & Švejk - společnost s ručením velmi omezeným

Sociální demokracie je nejstarší politickou stranou v České republice.

Rio Preisner
Václav Chyský,Po stopách konceptů střední Evropy 19. a počátku 20. století se zaměřením na „Mitteleuropu“Friedricha Naumanna
Jediný pokus o vyrovnání      , který se jakž takž podařil, bylo moravské vyrovnání z roku 1905. Jeho iniciátorem byl moravský Němec dr. Karl Renner. Vycházel z pojetí národa jako svazku stejně smýšlejících a stejně žijících lidí, kteří nemusí mít nutně touž národnost. Zavedl na Moravě národní katastry jako základ pro volby do moravského zemského sněmu. V zájmu národnostního vyrovnání se moravští Němci vzdali svého privilegovaného postavení v zemském sněmu a přiznali moravským Čechům většinu vzhledem k počtu obyvatel. Došlo k dohodě o rozdělení zemské školní rady na německou a českou sekci a o zavedení obojího jazyka v autonomních úřadech. moravským Čechům většinu vzhledem k počtu obyvatel. Došlo k dohodě o rozdělení zemské školní rady na německou a českou sekci a o zavedení obojího jazyka v autonomních úřadech.
Rakouská vláda, které němečtí nacionalisté hrozili ztrátou                 důvěry, ne­vyhoví-li jejich požadavkům, vydala v květnu 1918 výnos, kterým ohlási­la zřízení samosprávné provincie Deutschböhmen. Německé politické stra­ny okamžitě začínají spolupracovat na přípravách k realizaci vládních na­řízení. Do společného výboru vyslala dva zástupce i německá sociální demokracie.
Podle zmíněného květnového nařízení rakouské vlády má být od 1. ledna 1919 zavedeno v Čechách krajské zřízení. Na základě národnostní­ho principu se má zřídit 11 krajů, přičemž německé mají být od českých odděleny a podřízeny zvláštním, na sobě nezávislým zemským vládám. Političtí představitelé německé menšiny v Čechách vzhledem k pokraču­jícímu rozkladu rakousko-uherské říše naléhali na urychlenou realizaci připravených opatření. Koncem září dosáhli rozdělení zemské správní ko­mise na českou a německou, avšak dál se již se svými požadavky nedo­stali. Zhroucení habsburské monarchie nedokáže zadržet ani říjnový ma­nifest nového císaře Karla, který v roce 1916 nastoupil na trůn po zemře­lém Františku Josefovi. Ohlašuje federalistickou přestavbu říše


Rennerův systém
.....Lokální správní orgány jsou ovšem rozděleny na národní sekce pouze v oborech příslušejících národní sféře (tedy především obory kulturní), ostatní obory, tedy jejich oddělení správy, jsou nadnárodní, obsazené ovšem úředníky národní příslušnosti v poměru odpovídajícím poměru národností obyvatelstva.

Rennerův systém je tedy kombinací teritoriálního (pro jednonárodní oblasti) a personálního (pro smíšené oblasti) principu.

(Starší verze Rennerova návrhu, jak je formulovaná v Brněnském programu Sociálně demokratické strany Rakouska z roku 1899 [BERCHTOLD 1967, 144 n], se o smíšených oblastech nezmiňuje.)

Národní korporace

Obyvatelé jednonárodních správních území jednoho národa a příslušníci téhož národa ve smíšených územích tvoří národ jakožto personální svaz, který je personální korporací. Patří k němu také příslušníci tohoto národa žijící v jiných územích státu; nemají tam sice svoji národní organizaci ve svém bydlišti, ale požívají zde, jako ostatně na půdě celého státu, tedy i v oblastech jiných národů, národní ochrany (čemuž tak v době návrhu, jak zdůrazňuje Renner, v Rakousku není).

Všechny správní jednotky jednoho národa, spolu s jeho dílem správy ve smíšených oblastech, tvoří národní korporaci, respektive korporace na různých úrovních, s vlastní legislativou a exekutivou. Nejvyšším správním orgánem národa je volený užší výbor, národní rada.

Ùzemně správní orgány mají dvě funkce současně: některá jejich oddělení jsou státními správními orgány a jiná jsou orgány národní samosprávy, a to jak v jednonárodních správních oblastech, tak ve vícenárodních; tam jsou navíc orgány samosprávy obou nebo všech tam žijících národů.


Vztah národních a státních struktur


V rozdělení moci obou principů se jedná především o vztah kompetencí. Celostátní kompetenci náleží reprezentace státní svrchovanosti, dále vojenská moc, která zůstává nedílná, národům připadá právo na její pomoc; také soudní svrchovanost patří k ústředním pravomocem, stejně jako finanční svrchovanost, dále personální svrchovanost, tedy právo udílet pokyny a zákazy pro jednání osob, zatýkat je atd., vykonávání tohoto práva je ale přeneseno na národní moc. Uřední právo jako moc pověřovat osoby posty ve správním aparátu je kompetencí vždy nadřízené úrovně správy, v každé oblasti moci odděleně, tedy státní, územní a národní, přičemž nejvyšší úroveň je volená a na všech úrovních musí být brán ohled na národnost, tedy na převážný jazyk kompetence
dotyčného a na poměrné zastoupení národností.

Teritoriální (zemská) kompetence disponuje územím a věcmi na něm se nacházejícími, což zahrnuje hospodářství a jeho regulaci. Národní kompetence se vztahuje na osoby v jejich kulturní dimenzi, tedy vzdělání, zprostředkování kultury veřejnosti, kulturní ústavy; jí je také přeneseno vykonávání státní personální
moci


Vrcholným zákonodárným orgánem státu je dvoukomorový parlament. První komora sestává ze zástupců národů a teritorií, tedy nejspíše jejich parlamentů, druhá je tvořena poslanci vzešlými ze všeobecn?ch celostátních voleb bez ohledu na národnosti.

Vícenárodní stát bude tak nejen de facto, nýbrž i de iure kondominiem jeho národů, tedy federací, spolkovým státem národů. Dosavadní politický zápas národních stran v něm bude nahrazen právním procesem národních korporací před ústavním soudem. Politická scéna, osvobozená od národnostních bojů, se může věnovat svým vlastním úkolům.

Na základě teoretických prací a publikací Karla Rennera i jeho osobního působení přijal sjezd Rakouské sociálně demokratické strany dělnické na svém sjezdu v Brně v září 1899 za program strany a cíl dělnického hnutí shora opsaný plán přeměny Rakouska ve federaci národů.

...  Nezdůrazňovali jsme zde možnost či záhodnost aplikace Rennerova programu na meziválečné Československo. Je ale zřejmé, že Rennerova kritika starého rakouského zřízení se vztahuje i na tento stát, a to dokonce zesíleně, neboť byl na rozdíl od Rakouska státem deklarovaně národním se zavedeným státním jazykem.
.
Nebylo prokázáno a dokázáno, jak by se Rennerův program v mnohonárodním rakouském velkostátu osvědčil, podle většiny odhadů - velmi dobře.
Podobné šance by měl v poválečném mnohonárodním Československu, které ale volilo cestu národního státu s národnostními menšinami
(zdůraznění jm. )

Ladislav Josef Beran, Systémy, projekty a návrhy zřízení pro soužití etnik


Struktury pro národnostní mír - projekt Karla Rennera a Moravské vyrovnání 1905

Ladislav Josef Beran
Austromarxismu a pesonální uniečeská strana realistů, jejímž vůdcem v té době byl T. G. Masaryk, považovala české státní právo ve své nejradikálnější podobě za utopii a přikláněla se k národnostnímu správnímu dělení).

https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_People%27s_Republic

 Monarchie -- prirozená volba levicáka | 18. 1. 2013 | Britské listy

Bohumír Smeral osobnost, která by nemela zapadnout do zapomnení
28.ríjen 1918 Jan Werich - YouTube

Ceši bojovali hrdinne za Rakousko-Uhersko, ale první republika to tutlala
 Strana mírného pokroku v mezích zákona – Wikipedie


 


Nenhum comentário: