13.10.14

OdkazyOdkazy, doplňky a  dodatky

 Brazíli velmi dobře vystihl    Aleksandr Dugin
speaks about the brazilian identity (subtitled in Portuguese) – YouTube 

The Revival of Brazil's African Culture - YouTube

Santos Festeiros do Brasil - Festas Juninas do Nordeste

Samba de Roda da Bahia! Samba from Bahia
Colors Of Brazil Each Of The Deities Of The Candomble Religion

religion of brazilian indians

Religion in Brazil

.”logos se postavil příliš ostře vůči mýtu a nedokázal do sebe začlenit ty jeho vrstvy, které harmonizovaly vztah mezi člověkem a přírodou nebo působily jako tmel lidské společnosti.”
SOK - Michael Hauser: Milan Machovec, krize a patriarchát

Důsledkem je dehumanizace považovaná za nutnost nebo lidskou přirozenost
“It is the work of commodification and alienation, of capital`s turning the world and its inhibitants into dead objects”
Walter Benjamin (Walter Bendix Schönflies Benjamin)  in Elizabeth Anker, Left melodrama
Význam folkloru
folklor a náboženskost nevázaná na náboženství zůstávají pro svou lidskou platnost jednou z uchovatelných událostí v bitvě probíhající v kolektivním nevědomí a obranou před morální lobotomií.
Ve folkloru, jakožto ve způsobu vyjádření tradiční kultury, si můžeme všimnout velmi důležité zákonitosti: jeho úpadek, jak analyzují vědci zabývající se etnickou kulturou, jenž je spojen se všeobecnou civilizační evolucí, vždy nesl jakýsi velmi důležitý rys — etnická kultura se posouvá stále více směrem ke ztrátě duchovního rozměru. Duchovní rozměr byl neoddělitelnou součástí tradiční kultury, která v sobě zahrnovala lidskou existenci, nyní je stále více přizpůsobován institucím a oddělován od každodenního života. Jeho obrození a plnohodnotné zachování v dnešní době je možné, pokud dojde k obnovení ztraceného duchovního rozměru... Porozumění a zhodnocení duchovnosti folkloru vytváří obrácený proces — s pomocí folkloru nést a obnovit starší duchovnost v dnešním životě: to znamená re-sakralizaci v protikladu k materialismu; lidovou kulturu v protikladu k masové kultuře; přirozený sociální řád v protikladu k umělé hierarchii, jež je založena na bohatství.“
Rolí tradice a souběžných tradicí, vrstvení kultur, resakralizací a lidovou kulturou se pochopitelně kultura, ani coby resistence, nevyčerpává
Pokud jde o kulturu, filosofii, ideologii, politiku, etiku, spiritualitu a náboženství, je dnes především důležitá jejich ekologická hodnota, forma a stupeň humanismu, soudružnost apod. Jejich závaznost, naléhavost, vliv a dopad. V případě filosofie jde kromě toho o její celkový charakter, axiologii, umistění člověka v kosmu, fragmentární nebo holistické vidění reality a samozřejmě také její vliv a tlak na společnost. Monotheistická náboženství a západní kultura a spiritualita mají celkově ekologickou hodnotu nižší a vztah k přírodě slabší a vzdálenější nežli náboženství animistická, pantheistická, některá polytheistická a některá asijská náboženství. Příkladné je místo člověka v přírodě a s přírodou v holistickém myšlení jihoamerických, tradičních a/nebo setrvale prvotních národů a komunit, pro něž kupř. zvířata jsou ,,osoby jiné než lidé". Jejich realita je živá a mystická a archetypy transcendují stereotypy. V současnosti existuje křestanská eko-theologie, ale pokud nebude mít místo jaké náleželo v západokřestanství, Augustinovi z Hippo, Tomáši Akvinskému, Kalvínovi,…. . Naštěstí ještě, jednak a především, jsou mimo tak řečený 1. svět země a ethnika, které si udržely v podstatné míře vlastní kulturu nebo mají možnost její přirozené obnovy, a v samotném 1.světě existují enklávy autonomních a alternativních společenství nepodléhající „kulturní“ logice pozdního kapitalismu. V současnosti můžeme pozorovat, jak s glajšachtujícím multikulturalismem( nahrazujícím plurinacionalismus), který je průvodním jevem, nutností a strategií globalizace i kulturního imperialismu s ekonomickým, politickým a konečným mocenským cílem, se objevuje opačný pohyb nejen v Jižní Americe, ale i v samotné Evropě, kde se zvolna probouzejí, kulturně potlačené a rozmělněné, dlouho bezvědomé a bezhlasé národy, národnosti, svébytná ethnika, regionální a autonomní kultury, subkultury, náboženství a další formy společenství s obnovenými nebo navrácenými tradicemi, rituálními kulturními rytmy a vlastní celkovou spirituální kodifikací, která jim umožnuje porozumět, popsat a vyjádřit realitu vlastním adekvátním způsobem, udržet skupinový styl života, strukturu vztahů a sociální hermetismus. S nimi ožívají

Persekuce Afro- brazilských náboženských sdružení
Followers of Afro-Brazilian religions feel under attack

Rebuild an original map of the "sacred concept of the world”

Masová - tj. na masmédia, veřejné mínění a a státní rituály soustředěná, geopolitika nepřehlíží geopolitickou kulturu, imaginaci, tradice a diskurzy ani v případě řešení zcela prozaických problémů a úkolů zadaných politiky pro stanovení nebo dosažení geostrategických cílů.    Na Vánoce do vánočního města Vánoce
   
V nedaleké budoucnosti se ukáže, jaký životní význam má naše schopnost sloučit v jedinou vizi hlubokou moudrost tradičních kultur a vědeckou a intelektuálni sílu a průkaznost moderního světa. Psychohistoricky a kulturně historicky funkční naddějinost vize, holistické chápání reality a způsob žití světa, které západní civilizace dávno zamítla a lobotomizované shluky našeho věku ztěžka hledají, prokázaly schopnost přežití jinak nedosažitelnou, a jsou inspirující...
Návraty do budoucnosti                            

“mariánská procesí a patnáctidenní uctívání a oslavy Nossa Senhora de Nazaré (Círio de Nazaré) - Rosa mystica,Turris Davidica,Turris eburnea, Domus urea, Foederis arca, Ianua caeli, Stella matutina, Speculum iustitiae, Sedes sapientiae, Regina pacis, Consolatrix afflictorum - tedy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku by to bylo uctívání  Panny Marie Nazarénské, nebo lépe česky, Nazaretské. Je to největší náboženská událost toho druhu v Brazílii, zvaná též amazonské vánoce. Sošky a obrázky Nossa Senhora s Jezulátkem jsou všude. V obchodech, holičstvích, restauracích, autech, stále, nejen v době Círio de Nazaré. V některých hotelech jsou i osvětlené oltáříky, vyzdobené květy. Odvěký a dověký archetyp, se kterým se v římskokatolických zemích nejčastěji setkáváme v  kulturně podmíněné, barokní podobě. V 19. a 20. století ztrátový římsko-katolicismus symptomaticky odstranil Jezulátko a přidal spíše kýč a vykalkulované citové a morální vydírání.
Tichá vzpoura proti nelidskosti světa byla nahrazena nemateřskými hrozbami bojovné Spoluvykupitelky. Smysluplná tradice reprezentující a manifestující, nezávisle na institucích, církevních skeletech a v protikladu vůči kodifikovanému spirituálnímu kšeftařství a politickém zneužívání, hodnoty, které jsou zprostředkující a účinné i mimo oblast náboženství i ( především ?) v rámci ne-theismu a především jako hráz proti vulgaritě, agresivitě, zvěcnělé povrchnosti a potřebě zhoufnělé nesvobody, ale jsou chtěně přehlíženy nebo z povýšenosti nepochopeny a zamítnuty. Součástí oslav je pokání, kajícnost, pokora, vděčnost , naděje, lidové veselí, ohňostroj, kolotoče a jídlo, které patří k těmto dnům – a jak to má být, Brazílie nejsou jen karnevaly.”

Spějme všichni do Beléma aneb V řečišti archetypů

Festa de Santo Antônio
Carnival Brazil Sao Paulo 2013

Shingon Buddhism and Syncretism in Brazil
Nejvíce je rozšířen spiritismus kardeciánský, jehož průkopníkem byl A. Kardec. Spiritisté jsou rovněž velice aktivní v charitativní, sociální, vzdělávací i zdravotnické oblasti. Mají i vlastní nemocnice, výzkumná centra a jiné instituce . Vedle toho existují různé formy spiritismu lidového. Spiritismus ovlivnil celkově brazilský synkretismus, to jest Umbanda, Christian Rationalism, Union of the Vegetal, União do Vegetal (Centro Espírita Beneficente União do Vegetal (UDV) aValley of Dawn. Protestanté jsou dosti nekompromisně nepřátelští k těmto náboženstvím vyvolávajícím závrať a opojení hloubkou, zvláště ovšem dovozci amerického protestantismu nejlepších značek s neverlasting zárukou, o mormonech nemluvě...Most Afro-Brazilians are Christians, mainly Catholics. Afro-Brazilian religions such as Candomblé and Umbanda have many followers, mainly Afro-Brazilians. They are concentrated mainly in large urban centers such as Salvador de Bahia, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, São Luís. In addition to Candomblé which is closer to the original West African religions, there is also Umbanda which blends Catholic and Kardecist Spiritism beliefs with African beliefs. Candomblé, Batuque closer to the original West African religions, there is also Umbanda which blends Catholic and Kardecist Spiritism beliefs with African beliefs. Candomblé, Batuque, Xango and Tambor de Mina were originally brought by black slaves shipped from Africa to Brazil. These black slaves would summon their gods, called Orixas, Vodous or Inkices with chants and dances they had brought from Africa. These religions have been persecuted in the past, mainly due to Catholic influence. However, Brazilian government has legalized them. In current practice, Umbanda followers leave offerings of food, candles and flowers in public places for the spirits. The Candomblé terreiros are more hidden from general view, except in famous festivals such as Iemanjá Festival and the Waters of Oxalá in the Northeast.
From Bahia northwards there is also different practices such as Catimbo, Jurema with heavy, though not necessarily original, indigenous elements. All over the country, but mainly in the Amazon rainforest, there are remnanst of the original Indian population still practicing their original traditions.
Candomblé is an African-originated or Afro-Brazilian religion, practiced chiefly in Brazil by the "povo de santo" (people of saint). The religion was largely originated in the city of Salvador, the capital of Bahia. Although Candomblé is practiced primarily within Brazil, it is also practiced in other countries like Uruguay, Argentina, Venezuela, Colombia, Panama and Mexico. In Europe: Germany, Italy, Portugal and Spain. The religion is based in the anima (soul) of Nature, therefore being also known as Animism. It was developed in Brazil with the knowledge of African Priests that were enslaved and brought to Brazil, together with their mythology, their culture and language, between 1549 and 1888.The rituals involve the possession of the initiated by Orishas, offerings and sacrifices of the mineral, vegetal and animal kingdom, healing, dancing/trance and percussion. Candomblé draws inspiration from a variety of people of the African Diaspora, but it mainly features aspects of Yoruba orisha veneration.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Macumba  Quimbanda, like Umbanda and Candomblé, has become recognized as a legitimate religion

O Brazílii, Češích tamtéž, panu Štreitovi a vubec, neboli Všade je Morava

 to make structural change, to change so ciety, is to make history.To make history it is necessary to retain empowered imagery of the past which condemns the distortions of humanity that are wrought normal by objective pretensions of present. It demands, as Benjamin says,to seize hold of memory as it flashes up in a moment of danger. For as Herbert Marcusse remind us," all reification is a process of forgetting.” Art fights reification by making the petrified world speak, sing, perhaps dance.”

Jameson pociťoval jako skandál, že se kapitalismu podařilo proniknout i do samotného podvědomí; skutečnost, že si kapitalismus dnes podmanil niterný život veškeré populace je pokládána za něco tak triviálního, že si nezaslouží dokonce ani komentáře. Bylo by nebezpečné a zavádějící namlouvat si, že nedávná minulost byla jakousi zlatou érou hýřící politickými alternativami, a není tedy vůbec od věci připomínat si klíčový podíl, jaký měla v průběhu dvacátého století na kulturní produkci komodifikace. Nicméně stále ještě bylo podle všeho možné hrát starou osvědčenou hru mezi alternativou a mainstreamem, mezi subverzí a následnou reintegrací subverzivních prvků do středního proudu. Dnes však k zpětné integraci podnětů, které by mohly disponovat subverzivním potenciálem, nedochází; namísto toho jsme svědky jakési předintegrace: předběžného formování tužeb, aspirací a nadějí pozdně kapitalistickou kulturou......„Bez věrohodné alternativy a koherentní alternativy ke kapitalismu bude kapitalistický realismus i nadále ovládat politicko-ekonomické nevědomí.“
Mark Fisher, Kapitalistický realismus

3) Pochopení možností a nutnosti přesáhnout marxismus, nejen nedostačující..klasický, ale do jisté míry i současný ( bez jeho popření ) a pochopení komplementarity a principů jihoamerické autopoiesis , dewesternizace, korektivní a integrující dekoloniality, demodernity, kulturní a epistemologické reflexe a revoluce, je naprostou vzácností. Ti, kteří hodnotí Latinskou Ameriku z evropského a severoamerického „univerzálního světonázoru“, by tento limitovaný nadhled měli rozšířit o pohled Latinské Ameriky na Evropu a USA..
4) Důraz, který je kladen na pedagogiku utlačovaných a naděje, pedagogiku revoluce, mnohovýznamové hermeneutiky a kulturu je na Západě nesprávně pochopen, pokud je vůbec vnímán.

“Meritokratické elity se zabývají formováním myšlenek a názorů. V dřívějších společnostech mohli intelektuálové ovlivňovat obyvatelstvo prostřednictvím knih. V současné společnosti ovlivňují masmédia dokonce i negramotné složky obyvatelstva, a nové metody psychologické manipulace a nevtíravého přesvědčování umožňují úspěšně maskovat propagandu jako zábavu. Když mají kulturní hegemonii nad popkulturou, dosahují intelektuální meritokratické elity ještě větší míry kontroly nad masami, o které mohli diktátoři, králové a generální tajemníci dob minulých jen snít. Taková moc poskytuje elitám možnost vštěpovat lidem své myšlenky….Vládnoucí elity, mající monopol na přidělování prestiže, mají také bezmeznou moc nad masovou kulturou. Jsou schopny rozhodovat, jakým myšlenkám, lidem a hnutím se dostane všeobecné pozornosti. Samozřejmě, že mohou i určovat, jaké myšlenky, lidé a hnutí si zaslouží neúctu a opovržení, nebo neexistenci, a tudíž si nezaslouží naprosto žádnou pozornost společnosti “                                                                          
 Michael Dorfman
Možností ovlivňování a kolonizace nevědomí je stále vice a méně zjistitelných nežli za časů Michaela Dorfmana. Protilátky se podceňují a zahlušují.
5 konstrukce a tvorba socialismu nemůže být lineární a monocentrická. Pro Západ a v menší míře i pro část obyvatel Latinské Ameriky doposud westernizovaných, platí poznatek Madana Sarupa: naléhavě potřebujeme model, který překlene opozici mezi individuálním a sociálním, poněvadž žádná politická revoluce nemůže dovršena dokud charakterové struktury zděděné po předrevoluční společnosti nebyly transformovány“. Pokud jde o jihoamerickou realitu ta má nejen pouhé modely pro transformaci charakterových struktur předrevoluční společnosti, viz Návraty do budoucnosti

Jakub Patočka: Ekologické hnutí za odstranění kapitalismu
Přesvědčivé poznámky a argumenty z diskuse na Facebook, se souhlasem diskutujícího.
o Jo Jo a kym je podporovana Dilma? Brazilskou zkorumpovanou oligarchii a tezkym prumyslem vcetne petrolejarskyho, ktery nenavratne likviduje nejcennejsi biotop sveta  vcetne jeho puvodnich obyvatel? Marina rozhodne nechysta zadnou sokovou doktrinu, nic v duchu znamyho washingtonskyho konsensu - ta doba je uz za nami a v Brazilii neni ani duvod nebo podminky pro jeji implementaci.
V ekonomice se jisto jiste od Dilmy lisi. Rozdil je zejmena v tom, ze zatimco Dilma je betonarka z obdobi pary a uhli, tak Marina prosazuje zelenou ekonomiku. To pak samozrejme souvisi i se socialnim programem. Ze ji podporuji evangelisti, ke kterym se sama hlasi? Nevidim v tom problem. Svoboda vyznani je fundamentalnim lidskym pravem a nemuze kvuli tomu byt nikdo diskriminovany. Povazovat je za fanatiky je zkratka xenofobni nazor, ktery nadto diskredituje celou tvoji argumentaci. Charismaticke cirkve jeste automaticky neznamenaji fanatismus. Krom toho bys mohla vedet, ze latinskoamericke krestanstvi klade prave mnohem vic duraz na rovnost a socialni spravedlnost a byva dalekosahle vic politicky angazovany, protoze se mnohdy stava jedinou platformou pro prosazovani spolecnych zajmu chudych komunit. Vubec ta realita tamejsich cirkvi se hodne lisi od te evropske. Navic, pokud si prectes jeji program, tak ti z nej bude jasny, ze na jeji politiku zas takovy vliv zadni cirkevni radikalove nemaji (viz cast k LGBT napriklad, ktera je v mnohem dal, nez na co jsme zvykli u nas).
. Ale jasne, pokud je pro tebe dulezitejsi starat se o chudy jak o postizeny deti a udrzovat je tak v neustale zavislosti na statu a tim padem i chudobe (rozumej starej znamej paternalistickej pristup "my se o tebe postarame") a jeste na ukor zivotniho prostredi v rytmu 20. stoleti, budes vzdycky stat za Dilmou. Jenom si nejak zapomnela na pruser s MS2014, ktery mel drtivy socialni dopady na nejohrozenejsi skupiny obyvatel, Brazilske jaro, ktere teprve donutilo Dilmu prehodnotit jeji socialni politiku na federalni urovni a dalsi kiksy. Marina ji predbehla v case i prostoru (a to k Marine samozrejme mam mnoho vytek a sam nevim, pokud bych byl obcan Brazilie, jestli bych ji volil anebo dal hlas nekomu jinemu, napr. Eduardu Jorgemu).
Kritika jeji pravicovosti prichazi ve chvili, kdy kandiduje na prezidentku. V kabinetu Luly, ktery ma mimochodem mnohem vetsi zasluhy na brazilskem rozvoji nez Dilma, a kde Marina byla ministryni, to nejak nevadilo. Ze jeji politicka zkusenost ma zaklady u Zelenych, Socialistu nebo Strany prace, to je taky vskutku znamka pravicovosti  jak vysita. Je to jednoduchy, Dilma proste na ni argumentacne nestaci, protoze jeji politika je za zenitem a tak se ohani nabozenskym fanatismem a pravicovosti - ta, co usporada jeden z nejvetsich kapitalistickych svatku = FIFA2014. Dilmy politika nemuze fungovat v soucinnosti s opatrenimi vuci klimatu, ochrane mensin a obecne ohrozenych skupin, kterych neustale pribyva. Zkratka betonarstvi nema s udrzitelnosti nic spolecnyho, z kominu se uz dokourilo.
Nadto vsechno, Brazilie ma v soucasnosti snad nejvyssi zivotni naklady v cele LAm, ceny v poslednich letech sly extremne nahrou. Jak tohle souvisi se socialnim programem? Jak tohle prispiva stredni a nizsi tride ke kvalite zivota? Dilmy socialni politika neni inkluzivni, ale normalni paternalisticky konzervatismus.
viz
Josef Šmída    
V TV diskuzi se Dilma chovala autoritativně a arogantně protože opravdu nestačila. I vizuálně připomínala jednoho dávno zesnulého jihoevropského politika.
Luciana Genro concorda? PSOL pretende apoiar Marina Silva no 2º turno -
Boj proti nové přehradě v Amazonii 

videozpráva kterou natočili a kde mluví i lidé z povodí řeky Xingu.
A  Message from Pandora
A Message from Pandora is a special feature produced by James Cameron about the battle to stop the Belo Monte Dam on the Xingu, one of the great tributaries of the Amazon River. Join the campaign to protect the Amazon and its people by taking action now.
Visit Pandoras on Earth and learn about the urgent and inspiring campaigns being waged by Indigenous Peoples and their allies to defend their homelands and way of life. Join us in defending the rainforests in the Amazon to fighting the exploitation of tarsands in Canada, saving endangered languages and protecting sacred sites.   http://messagefrompandora.org/  video
Declaration of Curitiba
Our struggles are one because everywhere dams force people from their homes, submerge fertile farmlands, forests and sacred places, destroy fisheries and supplies of clean water, and cause the social and cultural disintegration and economic impoverishment of our communities”.
 Águas para a vida, não para a morte! ¡Aguas para la vida, no para la muerte!
Water for life, not for death!


Movimento dos Atingidos por Barragens/Movement of Dam Affected People Website Address: www.mabnacional.org.br/                                                                                          Public  email: mab@mabnacional.org.br

Movement of People Affected by Dams (MAB)
MAB advocates for alternative energy policies, including the improvement of existing dams to meet national demands. MAB is at the forefront of a global movent in defense of the rights of dam-affected families and the rivers

Movement of People Affected by Dams (MAB) | Grassroots International
JS: Podľa mňa je v súvislosti s klimatickými zmenami a ekologickým kolapsom pre ľudí veľmi ťažké prijať užitočné východisko. Kapitalizmus kooptoval enviromentalizmus a ukradol „zelené hnutie“ (kapitalizmus nehanebne kooptuje, zosmiešni, rozvráti alebo eliminuje akýkoľvek systém hodnôt, ktorý k nemu predstavuje alternatívu). Podľa mňa majú mnohé „aktivistické“ skupiny minimálny úspech, pretože:
a) sú príliš pevne zakorenené v byrokracii dominantného systému
b) väčšina v dôsledku krízy „bojuje“, aby zachránila civilizáciu a odmieta pripustiť, že problémom a jej základnou príčinou je táto civilizácia
c) príliš málo aktivistov a skupín je dostatočne radikálnych. Napríklad Nature Conservancy, Sierra Club, EPA, a iné skupiny sú často neefektívne, pretože sú podplatiteľné a obhajujú dominantné kultúrne normy, hodnoty a privilégiá
d) príliš veľa skupín a jednotlivcov je izolovaných a boja sa pripojiť k militantnejším a radikálnejším ekologickým skupinám a skupinám bojujúcim za práva zvierat (ktoré neublížili živej bytosti, pretože bojujú za ochranu života) aj keď majú jednoznačne rovnaké ciele
e) príliš veľa ľudí sa nechce vzdať lacných výhod, ktorými ich dominantné spoločenské usporiadanie „odmeňuje“.
Mickey Z, Frank Joseph Smecker, Radikálny ako realita
Bolivia Rising: Evo Morales Demands Respect for Mother Earth
István Mészáros: América Latina, terra de esperança « Viomundo - O que você não vê na mídia

Liberální koketérií páchá levice politické harakiri

Kapitál si koupil dělnickou aristokracii” – za cenu “degenerace obou odborových konfederací”. Oč víc jsou ”zastoupeny ve vládě”, tím méně “se účastní stávek a dokonce i organizace dělnických prvomájových oslav”. Především proto “chybí masovým protestům jasný politický obsah”. Dějištěm “střetů jsou ulice, a ne pracoviště”. Požadavky se zdaleka “netýkají jen výše mezd”. Objektivně “konfrontují celý neoliberální model”. Zatím však “postrádají celonárodní organizaci či vedení”. Sílu, která by “masovému hnutí nabídla alternativu”.Dělnická strana svůj náboj “systémové opozice ztratila už dávno. Její špičky jsou financovány bankami a elitami agrobyznysu a těžebního průmyslu.” Ryze osobní cíle sleduje i většina odborových předáků.
“Masové hnutí ve městech” – i v “indiánských komunitách Amazonie” – “bude muset najít nové politické nástroje”. Už tím však, že vyrazilo do “přímé akce zvládlo “svůj první velký krok”. 
 
Rudolf Bahro
In Toward an Ecological Society, Bookchin argues that  it is” the very class of the proletariat...and his particularist interests…. which [ belie] Marx´s claims  for its universality and its historic role as a revolutionary agent…. Bookchin suggest that it is as class actors, that workers are at their most reakcionnary. In his view, the fact of worker`s exploitation by the bourgeoisie and the position within the factory system only reinforced worker`as actual one- sided condition under capitalism as a  `productive force, ` not as  revolutionary force.”    Bookchin is rightly critical of the factory and sees it as a major factor of de-humanizationof the working class. Hoewer he goes a step further by suggesting that the factor system also assures the de-radicalization of the working class.. In Post-scarity Anarchism Bookchin argues that the factory system serves as the training ground for burgeois society andand for the instilling of burgois values.Trough the imposition of a work ethics, the hierarchical organization  of management, and the demands for obedience, the factory system serves to indoctrinate workers as subservient upholders of capitalism. Bookchin states that, In a sad parody of Marxist vision, the “ factory serves not  to `discipldiscipline,`unite`and organize`the workerso, but also to do so in a thoroughly burgeois fashion”.
Josef Mikovec , Octová revoluce v Brazílii neskončila. Aneb Klíčemi cinkati = pramálo získati ! Čili Bez Loga a bez Spektáklu
 
Vítejte v Brazílii, nečekejte na Olympiádu
 FIFA World Cup 2014 - THE REAL BRAZIL                 
Pokud  jste se podívali  pochopili jste jistě proč byly demonstrace  proti FIFA World Cup 2014. Přečtěte si komentáře! .Dokument však poněkud nemálo zkresluje. Není to zas všude a vždycky tak zlé.
Folha de S.Paulo - Fotografia - Protests - 
 
Manifestace a demonstrace se čas od času stále v Brazílii  konají, oheň na ulicích, zapálené autobusy a bitky s policii pomalu, ale  NE zcela odezněly a radikálové, prozatím na okraji  a bez víry v pochod napříč světovými institucemi, volají do zbraně. Revoluce, kterou Brazílie potřebuje je jiného druhu, strategie a taktika, které předkládá BBB by měla opačný výsledek nežli „Více než socialismus „
Declaration of the Revolutionary Front in Defense of the Peoples Rights on the Protests in Brazil

Na scénu vstoupil BBB
Většina demonstrujících a všechny politické strany se od Brazilského Černého bloku –BBB, distancují a málokdo pochybuje o tom, že BBB byl infiltrován policejními provokatéry.


Brazil  

“During the June–July 2013 mass public demonstrations, a group of people who identified themselves as "Black Blocs" started attending demonstrations, especially those held across the street from governor of Rio de Janeiro State Sérgio Cabral's residence and the state government palace.[19][20] Police face accusations of infiltrating the movement and, at times, acting as agents provocateurs by starting confrontations. Many people claim that video footage shows an infiltrated police officer throwing a molotov cocktail that wounded a riot policeman, although this has been denied by the police”.  

Mídia Ninja -  Citizen journalists take on Brazil's media

“Bahro’s Dare Commune was an alternative community during the early days of the Greens. He believed that the transformation of society must begin on a small scale, requiring a change in the people themselves and a rediscovery of spirituality.                                                                                                           
 Bahro was influenced by the Congregation of the Benedictines and the mystical experience of God…..
He advocated an „invisible church“, which would provide the necessary spiritual dimension…
During the summer of 1985 Bahro left the Greens and focused on his new book, which was published in 1987 as Logic of Salvation. In it he described a „logic of self-extermination“ and its consequences for humanity at present, presenting a „logic of life“ requiring a „leap in consciousness“ and a withdrawal from the industrial „mega-machine“. It was important to implement a „rescue policy“, before the worsening environmental crisis leads to an emergency government. Bahro called for long-term goals, the elimination of short-term tactics.and government decentralization.
Rudolf Bahro – Wikipedia, the free encyclopedia
viz Vincent Geoghemgan,
,Utopianism and Marxism”
Theology not Ecology
“the crisis is not in the trees, it is in us. The sense of environmental crisis merely reflects the inner-world crisis of man. The German philosopher Martin Heidegger says we are alienated from the cosmos because “we have forgotten Being.”                                                                                               
Ecology challenges the human spirit to rediscover Being, but it is not the answer to man’s spiritual crisis. In fact, ecology is anthropocentric; it is man’s projection of inner crisis onto the outer world; it locates the problem not in man, but in the  An ecological definition of “crisis” will inevitably lead to ecological modernization—the final imperialism of man over nature. Technological amelioration of crisis may win time against depletion of the ozone layer, but will only perpetuate the “evil” inertia of the megamachine. Persisting in the normal life of industrial culture is enough to destroy the biosphere.
The alternative is theology, not ecology—the birth of a new Golden Age which cultivates what Russian novelist Chingiz Aitmatov calls the “divine spark” of nobility in man. In effect, the alternative is a spiritual conversion which abandons the mentality of domination by man over nature; he spiritual conversion I call for withdraws commitment from a system built on the fears of technologically powerful man who, because he has forgotten the Being at his center, uses science as insurance against nature
It is precisely the projection of that insecurity onto the natural world and other men that is so destructive. That is why regaining a spiritual center is the key question for industrial man. If the planet is going to survive, humanity has to get off its ego trip and rediscover Being. He must become “Man in Cosmos,” a Teilhard de Chardin put it.” 

A. Balasopoulos on Vincent Geoghegan’s Utopianism and Marxism.
Gunter Minnerupv,
RUDOLF BAHRO-AN INTRODUCTION
http://socialistregister.com/index.php/srv/article/viewFile/5418/2317

“Instead, we need what Dan Wildcat calls “Indigenous Realism.” We have science, and it’s good, it’s strong, it’s powerful. We have technology, which can be used wisely or not. And we have traditional cultural values to tell us what wisdom is. It’s time to put these all together.
It is not “romantic” to say that we are interconnected with and part of the Earth—to use the Lakota phrase “all my relatives” in referring to the soil, the rocks, the water, the air, the plants “
Silva promises bank reforms as Brazil economy stalls - BNamericas
Indiáni demonstrující v hlavním městě Brasília


TERRA VIDA JUSTIÇA E DEMARCAÇÃO-BRASILIA-TUDO QUE REIVINDICAMOS FOI DEMARCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS TERRAS INDIGENAS KAIOWA E GUARANI E NÃO A USINA BELO MONTE MAS.....NÃO FOMOS OUVIDOS...
Facebook
Zpravidla se o skutečnostech tohoto druhu dovídáme až nejsou ničím novým.
 Šílená veda: „Geneticky modifikovaní mikro lidé" mají být „pestováni" pro testování léciv v roce 2017 -
„geneticky modifikovaní lidé mají být součástí dalších plánů pro biotechnologické firmy, které spolupracují s armádou Spojených států a chtějí časem dosáhnout produkce „super vojáků“, kteří nebudou vyžadovat jídlo ani spánek a budou extrémně fyzicky zdatní. Geneticky modifikovaní lidé, neboli „super vojáci“, budou mít možnost vypěstovat své končetiny, které byly zničené nepřátelskou palbou a mohou žít ze svých tukových zásob extrémně dlouhou dobu“
"It's time to start praying [for the rainforest]," Sérgio Leitão, the director of public policy for Greenpeace in Brazil, said after Silva's resignation
Hugo Blanco vyprávěl  příhodu o švédském turistovi, který byl překvapen způsobem života a duchem solidarity v jedné kečuánské vesnici poblíže města Cuzco. „To vypadá jako komunismus,” řekl… „ne, komunismus vypadá jako tohle,” odpověděl jeho průvodce

Taková nesmrtelnost je nanic, aneb Už ani ta Budoucnost není, co bývala
           
Kdo po Chavezovi ?
“Morales has emerged as the Latin American leader most engaged in exposing the crimes of the US and other imperialist powers and projecting an alternative anti-capitalist approach on a continental and global scale”


"We are Chávez". (Photo Jesus Olarte/Univision)

. "Diskurzívní moc, kterou Chavezovo vůdcovství země, bohaté ropou, tedy mocné vůči globálnímu Severu, na této energii závislému, představovala dnes tak potřebný hlas narušující jinak vládnoucí bipolaritu globálního diskurzu, ovládaného na jedné straně neoliberálními silami globálního Severu a na druhé straně fundamentalistickými konzervativními silami Východu a Jihu . Chavezův progresivní diskurz představuje alternativu k oběma." Právě přímočaré pojmenování globálních ekonomických problémů a jasné vytyčení socialistické alternativy postavilo Chaveze do čelné pozice těch, kdo hledají naději”.                                                                                                                                       Hakima Abbasová                                                                                                                         
 http:// denikreferendum.cz/clanek/16894-komunitni-stat-obcanske-vybory-komunity-a- demokracie-na-pracovisti  
 A Polemic Against Corporatist Dehumanization
 Seven Reasons Why I Advocate Parecon by Michael Albert


‪#‎LAFOTO: Diversas actividades de solidaridad
  Morales’ economic development strategy, announced in June 2006, is called the Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien, or the Bolivian dignity, sovereignty, productivity, and democracy plan to “live well” or “live correctly.” The phrase “vivir bien” is hard to translate into English. Derived from the Quechua concept of “sumak kawsay,” and the Aymara “suma qamaña,” the idea is to live in harmony with nature, placing spiritual well-being over acquisition of material goods, and emphasizing “collaboration over competition, sharing over accumulation, solidarity over disagreement, cohesion over discord,” “ñandereko (harmonious life), teko kavi (good life), … and qhapaj ñan (noble life).”35These notions, solemnly enshrined in the new constitution, are ignored in practice.
As in much of Latin America, one continuing problem in Bolivia has been that, as researcher Benjamin Kohl notes, “the right-wing-controlled media feed[s] … the … fears [of voters] through deliberate misinformation.“39 Only one of the top twelve communications companies in Bolivia supports Morale


  
Více než komunismus
Your vision of communism does not fundamentally break with the old repressive society. Communism, as you conceive it, still seems to me to be a wastefull industrial society geared to the production of a useless products or for unnecessary needs”. 
:,Avoiding social and ecological disaster: the politics of world transformation: an inquiry into the foundations of spiritual and ecological politics….
in the outer sense, it puts ecology before economy, and long-term matters before
immediate and short-term ones. In the inner sense, it must be a policy which has spiritual drive and makes moral claims
." –
Rudolf Bahro
“ the environmental crisis of the twentieth century had arisen due to certain unspoken philosophical presuppositions and attitudes within modern western developed societies which remained”  
Arne Dekke Eide Næss¨
Næss combined his ecological vision with Gandhian nonviolence and on several occasions participated in direct action. In 1970, together with a large number of demonstrators, he chained himself to rocks in front of Mardalsfossen, a waterfall in a Norwegian fjord, and refused to descend until plans to build a dam were dropped. Though the demonstrators were carried away by police and the dam was eventually built, the demonstration launched a more activist phase of Norwegian environmentalism.[8] In 1958, Arne Næss founded the interdisciplinary journal of philosophy Inquiry.[9]
why that "deep ecologists have been the strongest critics of anthropocentrism, so much so that they have often been accused of a mean-spirited misanthropy"; however, "deep ecology is actually vitally concerned with humans realizing their best potential" and "is explicit in offering a vision of an alternative way of living that is joyous and enlivening."  
How can you believe that the working class will liberate humanity? The working class is in many ways the most compromised social group in capitalism.It has an insiatable appetite for the production of capitalis.and has internalized to its very core the values ofthis system. In so far as it has a class mission it is for greater consumption, not the ending of expolatition. Real emancipation tequires that people rise about their class nature- the only genuine revolutionary subject is humanity
Rudolf Bahro

Radikální je Deep Green Resistance
“testing is not enough. Deep Green Resistance calls for a combination of strategies to take down this destructive culture. From peaceful civil disobedience to mass uprisings and revolution, all of us who are conscious have a role to play in saving the planet”.

Find out more:
http://deepgreenresistance.org/en/deep-green-resistance-strategy/decisive-ecological-warfare
There is nothing wise about the culture of capitalist industrial civilization. Global capitalism's male supremacy & human supremacy culture co-opts and corrupts everything within its sphere; what it cannot control, it kills. Ecocide & misogyny are connected: we must dismantle both if we are to be sustainably successful at resistance and resilience. We must dismantle both if we are to create a healthy human community while we resist.

Image: Human child with the living land, Children & Nature Network